Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2022 poz. 1113 – baterie i akumulatory – tekst jednolity

27.05.2022
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2022 poz. 1113) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).


Dz. U. 2022 poz. 1092 – system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – tekst jednolity

25.05.2022
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2022 poz. 1092) wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).

Dz. U. 2022 poz. 1071 – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

23.05.2022
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).


Dz. U. 2022 poz. 1029 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity

17.05.2022
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska jest wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.).


Dz. U. 2022 poz. 974 – Prawo atomowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11.05.2022
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.). Ustawa wprowadza do stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.). zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny i wprowadzają odwołanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Dz. U. 2022 poz. 937 – zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2.05.2022
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 1513 z późn. zm.). Rozporządzenie dotyczy producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Dz. U. 2022 poz. 916 – ochrona przyrody – tekst jednolity

2.05.2022
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.). Jednolity tekst ustawy stanowi załącznik do tego obwieszczenia.


Dz. U. 2022 poz. 855 – Prawo wodne

21.04.2022
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 855) zmienia m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). Zmiana dotyczy organizatorów miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla ich utworzenia.

Dz. U. 2022 poz. 830 – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19.04.2022
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 830) to ustawa zmieniająca ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.). Ustawa ta zmienia m. in. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Więcej informacji na platformie REGULIS.PL