Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2023 poz. 1506 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko

04.08.2023

Ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1501 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko

04.08.2023

Ustawa zmieniająca ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).


Dz. U. 2023 poz. 1478 – Prawo wodne – tekst jednolity

02.08.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461) . Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1469 – utrzymanie czystości i porządku w gminach – tekst jednolity

01.08.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1465 – Kodeks pracy – tekst jednolity

01.08.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1336 – ochrona przyrody – tekst jednolity

14.07.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.).


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL