Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2021 poz. 1648 – utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, odpady

13.09.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888), w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779).


Dz. U. 2021 poz. 1642 – Prawo ochrony środowiska

07.09.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1642) zmienia ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2021 poz. 133 z późn. zm.) oraz niektóre inne ustawy.


Dz. U. 2021 poz. 1564 – Prawo wodne

27.08.2021

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 1564) wprowadza zmianę w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).


Dz. U. 2021 poz. 1510 – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19.08.2021

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).


Dz. U. 2021 poz. 1419 – ograniczenie produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

06.08.2021

Jest to rozporządzenie wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. 2019 poz. 1226).


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL